Gabinet Medycyny Pracy

[vc_column_text width=”2/3″ el_position=”first last”]

Lokalizacja: gabinet nr 17 (budynek nr 46 Ambulatorium Podstawowej opieki Zdrowotnej)

Telefoo: (87) 621 99 96

Gabinet zajmuje się:

 • badaniami profilaktycznymi kierowców
 • badaniami profilaktycznymi na wniosek zainteresowanego
 • badaniami kierowców wszystkich kategorii
 • badaniami pracowników sanitarno – epidemiologicznymi
 • badaniami pracowników ochrony (licencja I i II stopnia)
 • badanimi psychologicznymi kierowców, pracowników ochrony, pracowników pracujących z materiałami wybuchowymi.

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika.

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

 • nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • Pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe – Pracodawca kieruje na nie: 

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie: 

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Skierowanie na badanie profilaktyczne: 

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy (rodzaj czynnika szkodliwego i uciążliwego oraz wyniki pomiarów czynnika szkodliwego jeśli były wykonywane)
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie.

[/vc_column_text]