ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie wdrożył Platformę e-Zamawiający, która od 18.10.2018r. jest podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą w procedurze udzielania zamówień publicznych, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to konieczność przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności
oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Market.  

Składanie ofert poprzez platformę zakupową

Ogłoszone zamówienia publiczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym zamówienia:
podlegające Ustawie, niepodlegające Ustawie, zakończone, dialog techniczny, profil Nabywcy, usługi społeczne