1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Ogłoszenia o naborze

Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie –  Filia w Ełku ogłasza nabór do pracy
w 1. WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

 1. Rodzaj umowy – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 1. Stanowisko – KIEROWNIK PIELĘGNIARSTWA

Wymagane kwalifikacje kandydata:Wymagania określone zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz.
896), tj.:

1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub
organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
oraz 5 lat pracy w zawodzie, lub

2) tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub
położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna
i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownik Pielęgniarstwa w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
  stanowiska oraz kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe
  kandydata,
  6. oświadczenie kandydata:
  a) o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności
  prawnych,
  b) o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu,
  zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub
  zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 5. c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym
poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

Na prośbę pracownika Działu Kadr kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:
Oferty należy przesłać pocztą na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@1wszk.elk.pl w tytule nabór na stanowisko Kierownik Pielęgniarstwa.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2022 r.

Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego
kandydata, a także adnotacja o treści: „Oferta pracy na stanowisko Kierownik Pielęgniarstwa”.

Wzór podania stanowi:
Załącznik nr 1 do procedury (dla osób obecnie zatrudnionych w 1 WSZKzP SP ZOZ  w Lublinie w Filii w Ełku).

Załącznik nr 1a (dla nowych kandydatów do pracy) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie ogłasza nabór do pracy w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowisko pracy zgodne z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

 1. Rodzaj umowy, wymiar czasu pracy oraz stanowisko:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy –  KSIĘGOWA / KSIĘGOWY

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego lub średniego kierunkowego,
 • Znajomości ustawy o rachunkowości , ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość programu Excel,
 • Doświadczenie pracy w działach finansowo-księgowych zajmujących się pełną księgowością (minimum 4 lata ),
 • Wysokich zdolności analitycznych, skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.
 • Umiejętności w pracy w zespole.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Dokonywanie na podstawie dowodów księgowych zapisów w księgach szpitala,
 • Analiza zapisów na kontach księgowych oraz uzgodnienie sald.
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień finansowych, analiz na potrzeby Szpitala i organów zewnętrznych.
 • Współpraca z szefem sekcji, zespołem, dysponentami środków w szpitalu, biegłym rewidentem, organem nadzoru i instytucjami finansowymi.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu.
 1. Osoba ubiegająca się o pracę w Szpitalu powinna:

2.1. Złożyć dokumenty:

       a. Podanie. Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1 do procedury (dla osób obecnie zatrudnionych w 1 WSZKzP SP ZOZ   w Lublinie w Filii w Ełku).
Załącznik nr 1a (dla nowych kandydatów do pracy) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

         b. CV.
         c. Potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomów oraz świadectw kandydata.
         d. Potwierdzone za zgodność inne certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające umiejętności  i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

         e. W przypadku kandydatów, którzy na dzień rekrutacji są pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku punkt b-d nie dotyczy.

2.2. Dokumenty aplikacyjne wraz z wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać na adres mailowy:  kadry@1wszk.elk.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „nabór na stanowisko KSIĘGOWA/KSIĘGOWY” lub złożyć osobiście w budynku Komendy Szpitala w punkcie podawczym pokój nr 22.

Termin do którego należy składać dokumenty: do dnia 30.09.2022 r., do godziny 12:00.

załącznik nr 1
załącznik nr 1a
Zgoda na przetwarzanie danych

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA  W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w ramach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, po godzinach podstawowej ordynacji
w ramach dyżuru medycznego w godzinach 15:05 – 7:30 lub 15:30 – 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30 w niedzielę święta i w dni wolne od pracy oraz w postaci dyżurów niestacjonarnych tzw. gotowości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja II stopnia  z anestezjologii i intensywnej terapii;
 • doświadczenie w pracy;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem; 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 e-mail: acwalinska@1wszk.elk.pl, mgarlicka@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia Ełk
poszukuje osoby na stanowisko:  

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 • OAIIT,
 • Oddział Okulistyki
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej,
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 • POZ


Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiskowej (dotyczy POZ)
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.
Kontakt pod numerem telefonu: Kierownik pielęgniarstwa – tel. 87 621 99 04 lub Dział Kadr 87 621 99 28 lub 87 621 99 22  e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – zatrudni
lekarza pediatrę w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 
Wymagania:

 • specjalizacja w dziedzinie pediatrii (I stopień
  specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w
  trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu
  specjalizacyjnego); lub specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
  w trakcie takiej specjalizacji,
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość
  obsługi Pacjenta,
 • znajomości obsługi komputera,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz
  współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od
  preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt
pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA OKULISTA 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28/87 621 99 22

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

 • Neurologii w Poradni Neurologicznej minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie
  z harmonogramem pracy poradni oraz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h
 • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
 • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
 • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

Wymagania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
 • wykształcenie wyższe medyczne;
 •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
 •  doświadczenie w pracy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062 e-mail: kadry@1wszk.elk.pl