1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie –  Filia w Ełku ogłasza nabór do pracy w 1. WSzKzP SPZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1

STANOWISKO:

Referenta/specjalistę ds. zamówień publicznych. 

wykształcenie średnie (minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku) lub wyższe, preferowane wykształcenie administracyjne

obsługa komputera z oprogramowaniem MS OFFICE.

 

 Do obowiązków będzie należało:

 1. Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi.
 2. Organizacja prac przygotowujących udzielenie zamówień publicznych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala celem prawidłowego udzielania zamówień publicznych, udostępnianie informacji, gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury.
 3. Przestrzeganie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz zarządzeń Komendanta w szczególności zasad współpracy.
 4. Prowadzenie rejestrów wniosków, postępowań oraz umów w formie elektronicznej dotyczących  przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem procedur udzielania zamówień publicznych, zapewniających pełną i efektywną ich realizację, w tym:

– przyjmowanie i rejestracja wszystkich wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgłaszanych przez dysponentów środków publicznych powyżej wartości 10.000,00 złotych netto celem wszczęcia procedury;

– przekazywanie zarejestrowanych i zatwierdzonych wniosków do realizacji dla Wnioskodawcy w zakresie procedur o wartości zamówienia poniżej 130.000 zł netto;

– przedstawienie propozycji punktu do rozkazu w celu powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego;

– udział w pracach Komisji Przetargowej każdorazowo pełniąc funkcję sekretarza;

– zapewnienie pełnej obsługi techniczno-formalnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

– opracowywanie projektów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niezbędnych ogłoszeń na podstawie wytycznych oraz uzgodnień na posiedzeniach  Komisji przetargowej;

– opracowywanie propozycji projektów umów lub istotnych postanowień umownych oraz umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówień publicznych;

– doradztwo oraz pomoc w sprawach  proceduralnych związanych z udzielanymi przez inne komórki zamówieniami w ramach posiadanych kompetencji;

– przestrzeganie terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym terminowe przekazywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieszczenie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala;

– przygotowanie projektu odpowiedzi w przypadku wniesienia odwołania bądź udzielanie niezbędnych wyjaśnień jednostkom kontrolującym m.in. Krajowej Izby Odwoławczej utworzonej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przekazanie kompletu dokumentacji;

– archiwizowanie wykonanej dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz dbałość o jej należyte i kompletne przechowywanie zgodnie z przepisami prawa. Okres przechowywania dokumentacji z postępowań finansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł musi być co najmniej tożsamy z wytycznymi dotyczącymi archiwizacji wynikającymi z umowy o dofinansowanie kontraktu, wytycznymi lub instrukcją dotyczącą źródła finansowania;

 1. Udział w opracowaniu rocznego Sprawozdania dotyczącego udzielonych zamówień publicznych w celu przekazania Prezesowi UZP;
 2. Przyjmowanie planów zamówień publicznych na przyszły rok sporządzanych w oparciu o przyznane środki finansowe;
 3. Przygotowanie zbiorczego Planu zamówień o udzielenie zamówień publicznych dla Filii w Ełku;
 4. Udział w opracowaniu rocznego Planu postępowań na dany rok.
 5. Utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dotyczących badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert oraz informacji, których ujawnienie naruszyłoby ważne interesy handlowe stron i zasady uczciwej konkurencji.
 6. Prowadzenie niezbędnej korespondencji z wykonawcami i jednostkami organizacyjnymi Szpitala;
 7. Przygotowywanie i składanie ofert oraz zawarcie umów w ramach propozycji współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych dla innych podmiotów.
 8. Przygotowanie umów na wniosek kierownika działu statystyki medycznej o podwykonawstwo na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy. 

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko (należy uzupełnić w podaniu) w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
 3. Kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.Miejsce składania wymaganych od kandydatów dokumentów:


Oferty należy złożyć osobiście lub  przesłać pocztą na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@1wszk.elk.pl w tytule nabór na stanowisko:

Referenta/specjalistę ds. zamówień publicznych. 

Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Oferta pracy na stanowisko:

Referenta/specjalistę ds. zamówień publicznych”.

Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1a wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z Szefem Zespołu ds. Zamówień Publicznych tel. 87 261 332 937 lub z Działem Kadr tel:  87 261 332 928.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

 

 

poszukuje lekarzy na stanowisko:

 

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym/w Oddziale Udarowym w ramach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, po godzinach podstawowej ordynacji w ramach dyżuru medycznego w godzinach od 15:05 do 7:30 lub od 15:30 do 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30 w niedzielę święta i w dni wolne od pracy.

LEKARZ SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ – udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem pracy Oddziału w uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału/Zastępcą Komendanta Filii Szpitala, w zakresie konsultacji.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

 ODDZIAŁ NEUROLOGII/ODDZIAŁ UDAROWY OD 19.06.2023 r.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe medyczne,

– specjalizacja z zakresu neurologii, rehabilitacji medycznej;

– dbałość o wysokie standardy medyczne;

– umiejętność organizacji pracy;

– umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem. 

 

Oferujemy:

 

– formę zatrudnienia do uzgodnienia w  zależności od preferencji lekarza;

– przyjazne środowisko pracy;

– bardzo dobre warunki finansowe.

 

Kontakt pod numerem telefonu: 87 261 332 928

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

 

 

 

poszukuje lekarzy do (POZ):

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe medyczne,

·         specjalizacja w dziedzinie pediatrii (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w trakcie specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego) lub specjalisty dziedzinie medycynie rodzinnej lub w trakcie takiej specjalizacji,

·         dbałość o wysokie standardy medyczne;

·         umiejętność organizacji pracy;

·         umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem. 

 

Oferujemy:

 

– formę zatrudnienia do uzgodnienia w  zależności od preferencji lekarza;

– przyjazne środowisko pracy;

– bardzo dobre warunki finansowe.

 

Kontakt pod numerem telefonu: 87 261 332 928

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie –  Filia w Ełku ogłasza nabór do pracy        w 1. WSzKzP SPZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

 1. Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII
 • ASYSTENT LOGOPEDII – 1/2

STANOWISKO:

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,  licencjat pielęgniarstwa- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwo zachowawcze, geriatryczne. Doświadczenie w pracy w zależności od zajmowanego stanowiska;
 • OPIEKUN MEDYCZNY – ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekuna medycznego;
 • ASYSTENT LOGOPEDII – ukończenie studiów wyższych na kierunku lub
  w specjalności logopedia , ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii,  ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub tytuł specjalisty
  z neurologopedii.  Minimum 5 lata doświadczenia w zawodzie logopedy.
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII – wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku fizjoterapia. Minimum 3 lata doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty.

 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

 ODDZIAŁ NEUROLOGII/ODDZIAŁ UDAROWY OD 19.06.2023 r.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko (należy uzupełnić w podaniu) w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
 3. Kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce składania wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty należy złożyć osobiście lub  przesłać pocztą na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny                       z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@1wszk.elk.pl w tytule nabór na stanowisko:

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • ASYSTENT LOGOPEDII
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII

 

Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Oferta pracy na stanowisko

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • ASYSTENT LOGOPEDII
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII ”

 

Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1a wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z Działem Kadr tel:  87 261 332 928.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA  W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w ramach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, po godzinach podstawowej ordynacji
w ramach dyżuru medycznego w godzinach 15:05 – 7:30 lub 15:30 – 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30 w niedzielę święta i w dni wolne od pracy oraz w postaci dyżurów niestacjonarnych tzw. gotowości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja II stopnia  z anestezjologii i intensywnej terapii;
 • doświadczenie w pracy;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem; 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 261 332 928 e-mail: acwalinska@1wszk.elk.pl, mgarlicka@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia Ełk
poszukuje osoby na stanowisko:  

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 • OAIIT,
 • Oddział Okulistyki
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej,
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 • POZ


Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiskowej (dotyczy POZ)
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.

Kontakt pod numerem telefonu: Kierownik pielęgniarstwa – tel. 261 332 904 lub Dział Kadr 261 332 928 lub 261 332 922  e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – zatrudni
lekarza pediatrę w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 
Wymagania:

 • specjalizacja w dziedzinie pediatrii (I stopień
  specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w
  trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu
  specjalizacyjnego); lub specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
  w trakcie takiej specjalizacji,
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość
  obsługi Pacjenta,
 • znajomości obsługi komputera,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz
  współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od
  preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt
pod numerem telefonu: 261 332 928 lub 534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA OKULISTA 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 261 332 928/261 332 922

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

 • Neurologii w Poradni Neurologicznej minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie
  z harmonogramem pracy poradni oraz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h
 • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
 • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
 • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

Wymagania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
 • wykształcenie wyższe medyczne;
 •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
 •  doświadczenie w pracy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 261 332 928 lub 534-326-062 e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

Skip to content