1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Zasady Przyjmowania Pacjentów

Przyjęcia pacjenta poprzez Izbę Przyjęć

 1. planowe – na podstawie harmonogramu przyjęć Izby Przyjęć odbywa się po przedłożeniu w Izbie Przyjęć niezbędnych dokumentów:
  • skierowania do szpitala z określonym terminem ważności,
  • dowodu tożsamości z numerem PESEL;
 2. pielęgniarka dyżurna Izby Przyjęć zakłada historię choroby, w której pacjent wyraża pisemną zgodę na leczenie szpitalne oraz podstawowe zabiegi diagnostyczne i lecznicze, zapoznaje się z Kartą Praw Pacjenta, a za pacjentów poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych, nieświadomych i nieprzytomnych, zgodę podpisują rodzice, opiekunowie prawni, a w razie wyższej konieczności konsylium lekarskie;
 3. w przypadku, gdy do Szpitala zgłosi się pacjent, który nie wyraża zgody na przetoczenie krwi i preparatów krwiopochodnych, wówczas pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel wpisują ten fakt na drugiej stronie historii choroby, a obok adnotacji o braku zgody pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel podpisuje notatkę, że został poinformowany o następstwach zdrowotnych mogących wynikać z powodu odmowy przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, zgodność podpisu potwierdza lekarz pieczątką i podpisem;
 4. z chwilą przyjęcia pacjenta do Szpitala jego odzież, za pokwitowaniem, przekazana jest do magazynu Izby Przyjęć, rzeczy wartościowe mogą być przekazane rodzinie chorego bądź za zgodą pacjenta oddane do depozytu. Kopia spisu zdeponowanych rzeczy chorego jest przechowywana w historii choroby;
 5. odzież osobista chorego, będąca w stanie zniszczenia, w wyniku konieczności wynikającej z procedur ratunkowych jest zabezpieczona w magazynie depozytowym i fakt powyższy potwierdzany jest w historii choroby i spisie zdeponowanych rzeczy pacjenta;
 6. odzież osobista chorego, będąca w stanie zanieczyszczenia organicznego lub wypadku stwierdzenia obecności pasożytów, jako materiał zakaźny jest niszczona przez spalenie wg odpowiednich procedur i fakt powyższy potwierdzany jest w historii choroby i spisie zdeponowanych rzeczy pacjenta;
 7. z Izby Przyjęć pacjent jest transportowany do oddziału w zależności od stanu zdrowia na wózku lub udaje się o własnych siłach, opiekę nad chorym w czasie transportu sprawuje personel Izby Przyjęć lub personel danego oddziału;
 8. Nieplanowe (ostre) – całodobowo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym bez skierowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia:
  • decyzję o przyjęciu do Szpitala, po konsultacji lekarza określonej specjalności, podejmuje lekarz dyżurny SOR,
  • personel SOR zakłada i prowadzi dokumentację medyczną,
  • przyjęcie do oddziału pacjenta lub odmowa przyjęcia jest udokumentowana,
  • identyfikacja osób w stanie nieprzytomnym i niepoczytalnym odbywa się w SOR,
  • Pacjenta przyjętego do szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne, zawierające informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione,
  • Pacjentów przyjmowanych do Szpitala pielęgniarka Izby Przyjęć rejestruje w:
   • księdze głównej przyjęć i wypisów,
   • skorowidzu alfabetycznym,
   • rejestruje elektronicznie w systemie komputerowym.

Przyjęcie pacjenta poprzez Szpitalny Odział Ratunkowy

 1. Do Szpitalnego oddziału Ratunkowego jest przyjmowany pacjent w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, który zgłosił się samodzielnie lub został przywieziony przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.
 2. Lekarz dyżurny SOR wykonuje konieczne czynności diagnostyczno – lecznicze, zabiegi resuscytacyjne.
 3. Personel SOR przyjmuje pacjenta do szpitala; zakłada obowiązującą dokumentację medyczną.
 4. Pacjenci wymagający zaopatrzenia zabiegowego w trybie ambulatoryjnym w zakresie chirurgii, chirurgii urazowej i ortopedii, laryngologii zaopatrywani są
  w części ambulatoryjnej SOR.
 5. Chory po zbadaniu przez lekarza dyżurnego SOR przewożony, jest w razie potrzeby, do pracowni radiologicznej przez personel oddziału, pod ewentualnym nadzorem lekarza.
 6. Po wykonaniu badań radiologicznych chory jest transportowany do właściwej sali opatrunkowej (chirurgicznej, chirurgii urazowej, laryngologicznej, okulistycznej), gdzie jest zaopatrywany.
 7. Lekarz dyżurny SOR po obserwacji pacjenta, zastosowanej diagnostyce i leczeniu decyduje o wypisie pacjenta z SOR(pacjent udaje się samodzielnie do domu lub jest odwożony transportem sanitarnym do miejsca zamieszkania; otrzymuje kartę informacyjną) bądź jeżeli jego stan nie ulega poprawie o przeniesieniu pacjenta do innego oddziału szpitalnego, lub też odwiezieniu do szpitala o wyższej referencji świadczonych usług medycznych.
 8. Pacjent, wymagający wykonania natychmiastowego zabiegu operacyjnego w stanie zagrożenia życia z przyczyn zewnętrznych lub wdrożenia intensywnego leczenia z powodu zagrożenia życia z przyczyn wewnętrznych jest przyjmowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w trybie pilnym.
 9. Lekarz dyżurny SOR wykonuje konieczne czynności i zabiegi resuscytacyjne wraz dyżurnym lekarzem zabiegowym kwalifikuje chorego do zabiegu operacyjnego i powiadamia blok operacyjny o planowanym zabiegu.
 10. Rzeczy osobiste chorego przekazuje do depozytu.
 11. W SOR wykonywane są procedury i czynności przygotowawcze do zabiegu.
 12. Po wykonaniu czynności przygotowawczych chory jest transportowany na blok operacyjny.
Skip to content