Gabinety POZ

[vc_column_text width=”2/3″ el_position=”first”]

Rejestracja POZ:

 tel. (87) 621 99 99

Kierownik przychodni:

  • lek. Mirosław Starzomski

To od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaczyna się opieka nad pacjentem. On udziela pierwszej porady a w razie potrzeby  kieruje Pacjenta na konsultacje do specjalistów, na badania diagnostyczne, do szpitala czy sanatorium.

W naszej przychodni możecie Państwo otrzymać listę lekarzy i wybrać spośród nich lekarza dla siebie i swojej rodziny.

Nasza przychodnia POZ zlokalizowana jest tuż obok budynku szpitala w którym zlokalizowana jest baza diagnostyczna (laboratorium, zakład radiologii) oraz poradnie specjalistyczne do których możecie Państwo być kierowani.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wybrany przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania warunkach ambulatoryjnych i domowych.

1. W zakresie działań mających na celu utrzymanie zdrowia lekarz POZ:

a) prowadzi edukację zdrowotną pacjenta i członków jego rodziny;
b) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
c) uczestniczy w realizacji programów promocji zdrowia;
d) inicjuje działania na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej.
e) orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami.
f) opiniuje i zaświadcza o stanie Zdrowia

 

2. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:

a) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjentów;
c) podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie lub eliminację;
d) koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych podopiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
e) uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;
f) współpracuje z służbami sanitarno-epidemiologicznymi celem uniknięcia lub zmniejszenia zagrożenia epidemią.

 

3. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:

a) planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do problemu pacjenta;
b) informuje pacjenta o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego problemu oraz wskazuje struktury systemu ochrony zdrowia właściwe do jego przeprowadzenia;
c) przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, z uwzględnieniem budowanej na przestrzeni czasu wiedzy o środowiskowym i rodzinnym kontekście problemów pacjenta;
d) przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej;
e) wykonuje lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych, określonych odrębnymi przepisami;
f) kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczną celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki;
g) kieruje pacjenta do jednostek lecznictwa zamkniętego celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki;
h) dokonuje analizy wyników badań i konsultacji wykonanych w innych strukturach systemu ochrony zdrowia.

 

4. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ

a) planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemu zdrowotnego oraz w zgodzie ze współczesną wiedza medyczną;
b) planuje działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta;
c) zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;
d) wykonuje zabiegi i procedury lecznicze;
e) kieruje do placówek ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego;
f) kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego a także do zakładów opieki długoterminowej;
g) kieruje do leczenia uzdrowiskowego;
h) współdziała z jednostkami ratownictwa medycznego;
i) orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
j) integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez różnych świadczeniodawców z różnych poziomów systemu ochrony zdrowia.

 

5.W zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz POZ:

a) wykonuje zabiegi i procedury rehabilitacyjne, stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości;
b) zleca i monitoruje wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych stosownie do posiadanych kwalifikacji;
c) zleca wydanie pacjentowi środków zabezpieczenia ortopedycznego.

[/vc_column_text] [vc_gallery type=”image_grid” interval=”3″ onclick=”link_image” img_size=”260×200″ images=”1890″ custom_links_target=”_self” width=”1/3″ el_position=”last”]