FUNDUSZE UNIJNE

Doposażenie w aparaturę medyczną
i diagnostyczną 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku
w celu przeciwdziałania COVID~19


Umowa o dofinansowanie projektu (COVID-19)
„Doposażenie w aparaturę medyczną i diagnostyczną 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku w celu przeciwdziałania COVID~19”

Nr Umowy RPWM.09.01.01 -28-0013/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9
„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”
1
Działania 9.1 - „Infrastruktura ochrony zdrowia”2
Poddziałanla 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych ”3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu : Zakup sprzętu medycznego: Aparat RTG mobilny przyłóżkowy-1 kpi.; Aparat USG mobilny -1 kpi.; Aparat USG kardiologiczny przenośny -1 kpi.; Zestaw pomp (pompa strzykawkowa, pompa objętościowa) - 5 kpi.; Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resustytacjl -1 kpi.; Łóżko z materacem - 7 kpi.


Beneficjent : 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Filia w Ełku

W ramach powyższej umowy zakupiono następujący sprzęt:

Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

Przenośny aparat USG kardiologiczny

Łózka szpitalne
z wyposażeniem - 7 kpl.

Mobilny aparat USG

Mobilny,
przyłóżkowy aparat RTG 

Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznejUmowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0165/19-00/975/2019/744
Projektu nr POIS.09.02.00-00-0165/19
pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego
i pracowni mikrobiologicznej”
w ramach działania 9.2
Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu : Bezpośrednim celem jest przygotowanie bazy laboratoryjnej do możliwości prowadzenia innowacyjnej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki mikrobiologicznej w celu polepszenia dostępności do badań w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy w aspekcie rosnącej wieloporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki. Cel zostanie zrealizowany przez modernizację laboratorium w zakresie infrastruktury pomieszczeń, polepszenie warunków prowadzonych badań oraz obsługi pacjentów, doposażenie w sprzęt diagnostyczny poprawiający dostępność do badań mikrobiologicznych oraz maksymalne skrócenie czasu dostępności do wyników badań.

Wartość projektu : 2 244 598,31 zł
Dofinansowanie : 1 326 218,45 zł

Beneficjent : 1Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Filia w Ełku

W ramach projektu laboratorium zostało wyposażone w następujący sprzęt:Kompaktowy, automatyczny system do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów

System do wykrywania drobnoustrojów
z krwi i płynów ustrojowych

Automatyczny aparat
do barwienia metodą Grama

Automatyczny spektrometr masowy,
przeznaczony do identyfikacji
mikroorganizmów w technologii
desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej
matrycą z analizatorem czasu przelotu

Chłodziarki laboratoryjne - 4 szt.

Cieplarka/Inkubator laboratoryjny - 2 szt.

Analizator do diagnostyki molekularnej

Mikroskopy optyczne - 2 szt.Zmodernizowano:

Punkt pobrań

Poczekalnia:

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
oraz
Szpitalnego banku krwi

Pracownia Mikrobiologi

Przeprowadzono również modernizacje
systemu klimatyzacji, wentylacji
oraz sieci teleinformatycznej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O NAZWIE:


DZP/PN/18/2020 – Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem
w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19
pn. Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej
w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O NAZWIE:


DZP/PN/21/2020 – „Dostawa i instalacja aparatury diagnostycznej”
w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19
pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej”
w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT
05-06-2020 r. do godz. 09:00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O NAZWIE:


DZP/PN/27/2020 – Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem
w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19
pn. Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej
w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Tryby Obsługi Pacjenta w SOR


Tytuł projektu: Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)


Beneficjent: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe


Celem projektu jest usprawnienie organizacji pracy SOR, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia życia i zdrowia.


W ramach projektu otrzymaliśmy następujący sprzęt:


Kardiomonitor

 Wyświetlacz zbiorczy

Automat biletowy z ekranem dotykowym oraz Automat biletowy z
przyciskiem mechanicznym