FUNDUSZE UNIJNE

Doposażenie w aparaturę medyczną
i diagnostyczną 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku
w celu przeciwdziałania COVID~19


Umowa o dofinansowanie projektu (COVID-19)
„Doposażenie w aparaturę medyczną i diagnostyczną 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku w celu przeciwdziałania COVID~19”

Nr Umowy RPWM.09.01.01 -28-0013/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9
„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”
1
Działania 9.1 - „Infrastruktura ochrony zdrowia”2
Poddziałanla 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych ”3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu : Zakup sprzętu medycznego: Aparat RTG mobilny przyłóżkowy-1 kpi.; Aparat USG mobilny -1 kpi.; Aparat USG kardiologiczny przenośny -1 kpi.; Zestaw pomp (pompa strzykawkowa, pompa objętościowa) - 5 kpi.; Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resustytacjl -1 kpi.; Łóżko z materacem - 7 kpi.


Beneficjent : 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Filia w Ełku
Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznejUmowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0165/19-00/975/2019/744
Projektu nr POIS.09.02.00-00-0165/19
pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego
i pracowni mikrobiologicznej”
w ramach działania 9.2
Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu : Bezpośrednim celem jest przygotowanie bazy laboratoryjnej do możliwości prowadzenia innowacyjnej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki mikrobiologicznej w celu polepszenia dostępności do badań w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy w aspekcie rosnącej wieloporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki. Cel zostanie zrealizowany przez modernizację laboratorium w zakresie infrastruktury pomieszczeń, polepszenie warunków prowadzonych badań oraz obsługi pacjentów, doposażenie w sprzęt diagnostyczny poprawiający dostępność do badań mikrobiologicznych oraz maksymalne skrócenie czasu dostępności do wyników badań.

Wartość projektu : 2 043 726,84 zł
Dofinansowanie : 1 326 218,45 zł

Beneficjent : 1Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Filia w Ełku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O NAZWIE:


DZP/PN/18/2020 – Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem
w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19
pn. Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej
w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O NAZWIE:


DZP/PN/21/2020 – „Dostawa i instalacja aparatury diagnostycznej”
w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19
pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej”
w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT
05-06-2020 r. do godz. 09:00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O NAZWIE:


DZP/PN/27/2020 – Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem
w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19
pn. Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej
w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020