Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fundusze unijne

Zwiększenie dostępności 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Fila w Ełku dla osób ze szczególnymi potrzebami

UMOWA NR UM.SZP.W-5090.2022-00/975/2023/83
o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia
pn. „Zwiększenie dostępności 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Fila w Ełku
dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Wartość Grantu wynosi 1 938 562,30 PLN
w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 304 742,00 PLN
oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 1 633 820,30 PLN

Beneficjent : 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Doposażenie w aparaturę medyczną i diagnostyczną
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ
w Lublinie – Filia w Ełku w celu przeciwdziałania COVID-19

Umowa o dofinansowanie projektu (COVID-19) „Doposażenie w aparaturę medyczną i diagnostyczną
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku w celu przeciwdziałania COVID~19”

Nr Umowy RPWM.09.01.01 -28-0013/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9
„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”
Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Poddziałanla 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych ”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu : Zakup sprzętu medycznego: Aparat RTG mobilny przyłóżkowy-1 kpi.; Aparat USG mobilny -1 kpi.; Aparat USG kardiologiczny przenośny -1 kpi.; Zestaw pomp (pompa strzykawkowa, pompa objętościowa) – 5 kpi.; Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resustytacjl -1 kpi.; Łóżko z materacem – 7 kpi.

Beneficjent : 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku

W ramach powyższej umowy zakupiono następujący sprzęt:

Mobilny, przyłóżkowy aparat RTG

Mobilny aparat USG

Łózka szpitalne z wyposażeniem – 7 kpl.

Przenośny aparat USG kardiologiczny

Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego
i pracowni mikrobiologicznej

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0165/19-00/975/2019/744
Projektu nr POIS.09.02.00-00-0165/19
pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego
i pracowni mikrobiologicznej”
w ramach działania 9.2
Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu : Bezpośrednim celem jest przygotowanie bazy laboratoryjnej do możliwości prowadzenia innowacyjnej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki mikrobiologicznej w celu polepszenia dostępności do badań w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy w aspekcie rosnącej wieloporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki. Cel zostanie zrealizowany przez modernizację laboratorium w zakresie infrastruktury pomieszczeń, polepszenie warunków prowadzonych badań oraz obsługi pacjentów, doposażenie w sprzęt diagnostyczny poprawiający dostępność do badań mikrobiologicznych oraz maksymalne skrócenie czasu dostępności do wyników badań.

Wartość projektu : 2 244 598,31 zł
Dofinansowanie : 1 326 218,45 zł

Beneficjent : 1Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku

W ramach projektu laboratorium zostało wyposażone w następujący sprzęt:

Kompaktowy, automatyczny system do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów

System do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

Automatyczny aparat do barwienia metodą Grama

Automatyczny spektrometr masowy, przeznaczony do identyfikacji mikroorganizmów w technologii desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu

Cieplarka/Inkubator laboratoryjny – 2 szt.

Chłodziarki laboratoryjne – 4 szt.

Mikroskopy optyczne – 2 szt.

Analizator do diagnostyki molekularnej

Zmodernizowano:

Punkt pobrań

Poczekalnia

Poczekalnia

Poczekalnia

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej oraz Szpitalnego banku krwi

Pracownia Mikrobiologi

Przeprowadzono również modernizacje systemu klimatyzacji, wentylacji oraz sieci teleinformatycznej.

Tryby Obsługi Pacjenta w SOR

Tytuł projektu: Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Beneficjent: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Celem projektu jest usprawnienie organizacji pracy SOR, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia życia i zdrowia.

W ramach projektu otrzymaliśmy następujący sprzęt:

Kardiomonitor

Wyświetlacz zbiorczy

Automat biletowy z ekranem dotykowym oraz Automat biletowy z przyciskiem mechanicznym