Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin parkingu

§ 1 Warunki ogólne

1.     Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu Szpitala.

2.     Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Zarządcą umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu.

3.     Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.

4.     Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM przeznaczonym dla pojazdów osobowych. Parking jest czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

5.     Zarządca i Właściciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich, w tym innych właścicieli pojazdów, zwierząt, bądź działania siły wyższej. Zarządca
i Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika.

6.     Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera z Zarządcą ani Właścicielem umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywała by Zarządcę lub Właściciela do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.

§ 2 Zasady korzystania z parkingu

1.     Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a niezależnie od powyższego każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników obsługi i ochrony parkingu. Na parkingu obowiązuje prędkość do 20 km/h.

2.     Pojazdy można pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych, parkowanie w miejscach nie oznaczonych, na liniach parkingowych
lub w obrębie więcej niż jednego miejsca parkingowego jest niedozwolone.

3.     Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, Zarządca będzie uprawniony do naliczenia opłaty karnej określonej w cenniku lub do odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu doliczając opłatę manipulacyjną określoną w cenniku. Dodatkowo Zarządca jest uprawniony do założenia na pojazd blokady kół do czasu dokonania w/w opłat.

4.     Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych zgodną ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r., umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

5.     Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Zarządcy na terenie parkingu (w tym uszkodzenia
i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Zarządcy
o wynikłej szkodzie.

6.     W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy użytkownika pojazdu, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.

7.     Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. Zarządzający nie odpowiada za szkody wewnątrz pojazdu.

8.     Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zgłosić obsłudze parkingu wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania na parkingu.

9.     Kierowca pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania obsługi parkingu o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.

10.   Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika pojazdu postanowień niniejszego regulaminu

11.   Karta abonamentowa przypisana jest do osoby oraz pojazdu wskazanego przez Zarządzającego. Zabronione jest jakiekolwiek użyczanie karty abonamentowej osobom trzecim. Użytkownik, który udostępni kartę osobie trzeciej może zostać obciążony opłatą karną za każdy odnotowany przypadek.

12.   Na terenie parkingu zabronione jest:

a.   palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;

b.   picie alkoholu;

c.   magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

d.   tankowanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju;

e.   pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem;

f.     dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu, bez zgody obsługi parkingu;

g.   wjeżdżanie i parkowanie pojazdów niesprawnych;

h.   parkowanie pojazdów z nieszczelnym i układami;

i.     prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania;

j.     jeżdżenie na rolkach, deskorolkach itp.;

k.   poruszanie się pieszych po pasach ruchu pojazdów;

l.     wjeżdżanie samochodów z przyczepami;

m.   handlowanie obwoźne;

n.   roznoszenie ulotek oraz innych materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Właściciela;

o.   wnoszenie materiałów niebezpiecznych, broni oraz substancji nielegalnych.

13.   Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższych zakazów.

§ 3 Zasady wjazdu i wyjazdu z parkingu

1.     Przy wjeździe i wyjeździe z parkingu należy obowiązkowo:

a.   Zatrzymać się przy automacie biletowym,

b.   Przy wjeździe uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego,

c.   Przy wyjeździe zbliżyć opłacony w kasie bilet parkingowy do czytnika.

2.     Przy wjeździe i wyjeździe z parkingu zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora wyjazdowa zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowanie się do powyższego zakazu koszty związane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu obciążają użytkownika pojazdu.§ 4 Opłaty parkingowe

1.     Wysokość opłat parkingowych określa Cennik wywieszony przy wjeździe na parking. Po opłaceniu biletu parkingowego użytkownik powinien opuścić parking w ciągu 15 minut.

2.     Pobrany przy wjeździe bilet parkingowy należy zachować do momentu wyjazdu z parkingu. Stanowi on podstawę do rozliczenia (podczas wyjazdu z parkingu) umowy najmu miejsca parkingowego.

3.     W razie zagubienia biletu parkingowego użytkownik pojazdu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty parkingowej określonej w cenniku.

CENNIK

do 15 minut                                                             - bezpłatnie
do 5h                                                                         – 4 PLN
Każda następna rozpoczęta godzina od 8h do 24h – 10 PLN
Każda następna rozpoczęta doba                              – 10 PLN
Powyżej 5 dób                                                           - 50 PLN
Zagubienie biletu parkingowego                                – 50 PLN
Wydanie nowej karty abonamentowej                      – 50 PLN
Opłata karna                                                               - 100 PLN
Opłata manipulacyjna                                                     – 150 PLN