Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku https://www.1wszk.elk.pl .


Data publikacji strony internetowej: 2022-03.30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej,

2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.
Przegląd i aktualizacja deklaracji dnia: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt tel. +48 539 539 639
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Szpital odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Budynek nr 90 Główny Budynek Szpitala adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku; ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

Główny budynek szpitala  jest całkowicie przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Kościuszki.
Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– przystanek Nr 76 przy ul. Kościuszki  28A (kierunek od ul. Wojska Polskiego),
– przystanek Nr 75 przy ul. Kościuszki 31 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

Do głównego budynku Szpitala można dotrzeć poprzez główną drogę dojazdową od ulicy Kościuszki przy której usytuowany jest chodnik.
Z lewej strony od wejścia głównego do budynku Szpitala usytuowane jest wejście boczne przez Izbę przyjęć z windą zewnętrzną.
Istnieje również możliwość wejścia do Szpitala  od prawej strony budynku przez SOR do którego prowadzi estakada z chodnikiem.
Przed wejściem do szpitala po prawej stronie znajduje się parking, na którym wydzielono i oznaczono dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe główne są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Po wejściu do budynku głównego, po lewej stronie znajduje się szatnia.
Przebywa  tam pracownik ochrony, który udziela wszelkich niezbędnych informacji jak poruszać się po budynku, oraz gdzie umiejscowione są poradnie.
W budynku Szpitala nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do budynku Szpitala i  jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Po wcześniejszym zgłoszeniu w Punkcie Podawczym nr tel. 261 332 965 zostanie wyznaczona osoba do odprowadzenia pacjenta.
Korytarze w budynku mają szerokość min. 170 cm, umożliwia to bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Windy w budynku posiadają funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.
W budynku głównym szpitala osoba z niepełnosprawnością ruchową dotrze wszędzie. Kasa znajduje się w budynku Komendy Głównej nr 72 po prawej stronie od budynku głównego Szpitala.
Nie jest ona przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Kasa znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
Po lewej stronie od wejścia znajdują się schody, które uniemożliwiają dostanie się na piętro osobie z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nr 16 Poradnie POZ adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku; ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Kościuszki.
Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– przystanek Nr 76 przy ul. Kościuszki  28A (kierunek od ul. Wojska Polskiego),
– przystanek Nr 75 przy ul. Kościuszki 31 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

Budynek usytuowany jest po prawej stronie od wjazdu z ulicy Kościuszki.
Parking znajduje się przy budynku nr 35 lub budynku głównym.
Z tyłu budynku znajduje się winda, którą osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się do każdego pomieszczenia w Poradni.
Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, umożliwia to bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do pomieszczeń Poradni nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Po wcześniejszym zgłoszeniu w Punkcie Podawczym nr tel. 261 332 965 zostanie wyznaczona osoba do odprowadzenia pacjenta.

Budynek nr 35 Poradnie Specjalistyczne  adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku; ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Kościuszki.
Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– przystanek Nr 76 przy ul. Kościuszki  28A (kierunek od ul. Wojska Polskiego),
– przystanek Nr 75 przy ul. Kościuszki 31 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

Budynek usytuowany jest po lewej stronie od wjazdu z ulicy Kościuszki.
Przy budynku znajduje się parking z wydzielonym i oznaczonym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Z prawej strony budynku znajduje się winda, którą osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się do każdego pomieszczenia w tym budynku.
Winda w budynku posiada funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.
Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, umożliwia to bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do pomieszczeń Poradni nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Po wcześniejszym zgłoszeniu w Punkcie Podawczym nr tel. 261 332 965 zostanie wyznaczona osoba do odprowadzenia pacjenta.

Budynek nr 85 Poradnia Stomatologiczna  adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku; ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Kościuszki.
Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– przystanek Nr 76 przy ul. Kościuszki  28A (kierunek od ul. Wojska Polskiego),
– przystanek Nr 75 przy ul. Kościuszki 31 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

Budynek usytuowany jest po prawej strony od wjazdu z ulicy Kościuszki, tuż za Budynkiem nr 16.
Parking znajduje się przy budynku nr 35 lub budynku głównym.
W budynku znajduje się podjazd, którym osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się do budynku Poradni.
Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, umożliwia to bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do pomieszczeń Poradni nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Po wcześniejszym zgłoszeniu w Punkcie Podawczym nr tel. 261 332 965 zostanie wyznaczona osoba do odprowadzenia pacjenta.

Budynek nr 72  Komenda Szpitala  adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku; ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Kościuszki.
Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– przystanek Nr 76 przy ul. Kościuszki  28A (kierunek od ul. Wojska Polskiego),
– przystanek Nr 75 przy ul. Kościuszki 31 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

Budynek usytuowany jest po prawej stronie od budynku Głównego Szpitala, tuż za parkingiem dla pacjentów.
Parking znajduje się przed budynkiem, z wydzielonym i oznaczonym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Drzwi wejściowe główne są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
W budynku znajduje się podjazd, którym osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się do budynku oraz pomieszczeń znajdujących się na parterze Komendy.
W budynku nie ma windy, w związku z tym do Kasy i innych pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze Komendy,  osoba z niepełnosprawnością ruchową będzie miała problem z dostaniem się.
Korytarze w budynku mają szerokość min. 200 cm, umożliwia to bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do pomieszczeń Komendy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Po wcześniejszym zgłoszeniu w Punkcie Podawczym nr tel. 261 332 965 zostanie wyznaczona osoba do odprowadzenia pacjenta.